EHL-İ DALÂLET

Dalâlette olanlar

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • DALALET — İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah a isyankâr olmak. * Şaşkınlık.(... Nevâfil kısmında, emr i istihbabî ile yine ehl i iman mükelleftir. Fakat, terkinde azab ve ikab yoktur. Fiilinde ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HALK-I EF'ÂL — Mu tezile fırkasının bir tabiridir. Hayvan ve insanların, kendi fiillerinin hakiki müessiri olduğunu iddia etmelerine verilen isimdir. (Bu iddiâlarını Ehl i Sünnet ulemâsı müsbet delillerle reddetmiştir.)(Ehl i dalâlet ve bid at fırkalarından bir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AN'ANE — Âdet, örf. * Ağızdan nakledilen söz, haber. * Ist: Bir haberin veya bir hadis i şerifin an filân, an filan diye râvileri bildirilmek suretiyle olan nakil. * Silsile. * Müezzin ezân okurken teganni ederse; ona da An ane denir. (Bak: şeâir)(Ehl i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HİSSİYAT-I HAFİYYE — Gizli hisler, duygular.(Ehl i imana hücum eden ehl i dalâlet, bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle, cemiyet ve komitecilik mâyesiyle bir şahs ı manevî ve bir ruh u habis olmuş. Müslüman âlemindeki vicdan ı umumî ve kalb i küllîyi bozuyor ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUSİBET-İ ÂMME — Umuma ve cemiyetin ekseriyetine gelen belâ.(Bu asırdaki ehl i İslâmın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlicenâbâne affetmesi; ve bir tek haseneyi, binler seyyiatı işliyen ve binler mânevi ve maddi hukuk u ibâdı mahveden adamdan… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ABESİYYUN — Kâinatın ve hâdiselerin başı boş, faydasız ve gayesiz, kendi kendine, Haliksız olduğuna inanmak isteyen bâtıl yoldaki felsefeciler. Zamanımızda Ekzistansializm Varoluşculuk adı altında yeniden ortaya çıkan bir varlık ve hayat felsefesidir. İki… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BAKAR-PEREST — f. Öküzü mâbut yapan. Öküz ve emsalini put yapıp ona ibâdet eden sapkınlar. Ehl i dalâlet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HABS-İ MÜNFERİD — Tek başına olan hapis. Hapishanede bir kişilik hücre. * Ehl i dalâlet için olan ölüm ve kabir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MADDİYYUN — (Maddiyun) Maddeciler. Her şeyin esası madde olduğunu iddia edip, ruhaniyatı inkâr eden dinsizler. Her şeyi madde ile ölçenler. Masnuât ı İlâhiye olan mahlukatı ve zerrelerin muntazam hareketini, tesadüf eseri gibi kabul ve tevehhüm edip… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEŞŞAİYYUN — Meşşâiler. Derslerini gezerek veren, peygamberlere uymayarak yalnız akıl ve fikir ile hakikatı bulmaya çalışan ehl i dalâlet. Dinsizlik yolunu açanlar, sadece akla itimad eden ve vahye tâbi olmayan imânsızlar. (Bak: İşrakiyyun …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.